Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.13 ust.1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. ul. Głogowska 41 45 – 315 Opole tel. 77 401 90 04; 77 401 90 05; email: biuro@ocl.com.pl zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: e-mail: krzysztofalex@o2.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. weryfikacji wiarygodności kontrahenta, w szczególności w zakresie realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe mogą dotyczyć regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej /podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
  2. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem OCL Sp. z o.o. w Opolu , w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy /podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem OCL Sp. z o.o. w Opolu;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń /podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową;
  4.  archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów /podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa/;
  5. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt.4) /podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej/.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
  1. podmioty i organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  2. podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą prawną, 
  3. podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą informatyczną,
  4. podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
  5. podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności.),
  6. podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy,
  7. nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują dla nas usługi lub realizują zadania związana z Umowa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w szczególności w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w tym przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.